Produkt byl úspěšně přidán do nákupního košíku
Počet
Celkem s dopravou
0 ks zboží.
Celkem za produkty: (s DPH)
Celkem za doručení: (s DPH) Zdarma
DPH 0,00 Kč
Celkem s dopravou (s DPH)
Pokračovat v nákupu K pokladně

Elektronického portálu prodejem zboží www.ironaesthetics.cz
Provozovaného společností Iron Aesthetics, s.r.o. 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Iron Aesthetics, s.r.o. , se sídlem Barčianska 66
, 040 17 Košice, IČO: 52 628 582. Dodací adresa společnosti pro výměnné zásilky a vrácení zboží: www.ironaesthetics.cz, Barčianska 66, 04017 Košice +420 777 532 125 jako prodávajícím (dále jen "prodávající") a na straně druhé je spotřebitel (dále jen "spotřebitel"). Smlouvy uzavřené na dálku mají svá specifika, které popisují tyto všeobecné obchodní podmínky. Smlouvy podléhají režimu zkušebního prodeje, kdy přechod vlastnického práva z prodávajícího na spotřebitele upravují tyto VOP.


Nabývání zboží na naší internetové stránce mohou uskutečnit právnické i fyzické osoby za předpokladu dodržení níže uvedených pravidel:

Objednávka

    Spotřebitel objednává výrobky a služby prodávajícího prostřednictvím obchodního systému na www.ironaesthetics.cz písemnou formou: e-mailem (včetně objednávky přes e-shop), poštou.
    Takto provedená objednávka se považuje za závaznou a je v souladu se zákonem č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího (dále jen "zákon"), ve znění pozdějších předpisů chápána jako smlouva uzavíraná na dálku. Při každé objednávce musí spotřebitel uvést jméno a příjmení, poštovní a fakturační adresu, telefonní a faxové číslo, e-mail, název zboží, popis zboží, počet kusů, datum vystavení objednávky, fyzická a právnická osoba podnikatel i IČO, DIČ, DIČ, (objednávka prostřednictvím e-shopu tyto podmínky splňuje automaticky).
    Tyto údaje budou ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 122/2013 CFU použity pouze v rámci obchodního vztahu mezi prodávajícím a spotřebitelem a nebudou poskytnuty třetí osobě (s výjimkou osoby zabezpečující přepravu zboží s čím spotřebitel přistoupením ke smlouvě souhlasí).
    Po doručení objednávky bude tato objednávka zaevidována v systému prodávajícího a tehdy zároveň vzniká obchodní vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem. Nejpozději do 24 hodin (v pracovní dny) se prodávající zkontaktuje se spotřebitelem. Ověří objednávku, způsob dopravy a oznámí možnou dodací dobu, nebo termín odběru, konečnou cenu a způsob úhrady. Od tohoto termínu je objednávka pro spotřebitele závazná a prodávající vystaví spotřebiteli doklad k objednanému zboží určenému na zkušební prodej.
    Spotřebitel má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den 1. kontaktování prodávajícího se spotřebitelem, t.j v den, kdy se ověřuje objednávka u spotřebitele. Objednávku lze stornovat výlučně písemnou formou (e-mailem). Potvrzení stornování oznámí prodávající spotřebiteli také výlučně písemnou formou. Písemná forma se vyžaduje z důvodu doložitelný doklad storna pro prodávajícího a zastavení vyřizování objednávky.
    Spotřebitel při registraci souhlasí s tím aby jeho e-mailová adresa mohla být použita při oslovení o novinkách a akcích na stránkách www.ironaesthetics.sk , www.ironaesthetics.cz. Zároveň spotřebitel při registraci potvrzuje, že jeho e-mailová adresa je aktivní, zajistí její provoz do budoucna a listiny doručovány od prodávajícího spotřebiteli budou doručovány prostřednictvím uvedeného e-mailu a považují se za doručené momentem jejich prokazatelného odeslání prodávajícím na uvedenou e-mailovou adresu.

I. Dodací lhůty

     
        Dodací lhůty jsou pro různé druhy zboží různé. Termín dodávky nebo odběru zboží bude vždy oznámen spotřebiteli při ověřování objednávky.
        Obecně je termín dodávky nebo odběru zboží od 1-3 do 15 dnů od data ověření objednávky.
        www.ironaesthetics.cz bude spotřebitele automaticky informovat o dodávce objednaného zboží.

II. Cena, platební podmínky, přechod vlastnického práva a přepravní

     
        Cena zboží je stanovena ceníkem prodávajícího. Ceny uvedené v ceníku mohou podléhat změnám i bez předchozího ohlášení. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v návaznosti na změny cen výrobců, dovozců a pod .. Platná cena zboží bude vždy oznámena při ověřování objednávky.
        Spotřebitel hradí platbu při převzetí zásilky - dobírkou.
        Při předávání zboží platí spotřebitel cenu za zboží + dopravné a případně cenu dobírky.
        Způsob dopravy si volí spotřebitel sám přes formulář objednávky v e-shopu nebo při jiném způsobu komunikace. Výše nákladů na dopravu bude vždy oznámena spotřebiteli při ověřování objednávky, případně prodávající doporučí spotřebiteli levnější variantu dopravy.
        Úhradou požadované částky spotřebitelům za zboží přechází zboží do režimu zkušebního prodeje, čímž není dotčeno vlastnické právo. Ve smyslu režimu zkušebního prodeje vlastnické právo z prodávajícího na spotřebitele prochází dohodou smluvních stran, nejpozději však uplynutím 5 měsíců od dodání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně tuto lhůtu zkrátit, zejména v případě zajištění zabránění vzniku škod kterékoliv ze smluvních stran. V případě naplnění přechodu vlastnického práva je doklad o úhradě za zboží daňovým dokladem, v případě písemné požadavky spotřebitele na poskytnutí jiné formy potvrzení se prodávající zavazuje neprodleně tak učinit.

 

III. přebírání zboží

     
        Spotřebitel se zavazuje převzít zboží v dohodnutém termínu na adrese uvedené na objednávce.
        Při přebírání zboží je spotřebitel povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozena nebo zničena, spotřebitel je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího a se zasilatelskou společností sepsat „Zápis o škodě na zásilce“. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení zboží nebudou akceptovány.
        Nebezpečí škody na zboží přechází na spotřebitele momentem převzetí spotřebitelem nebo jeho zmocněncem.

IV. Odstoupení od smlouvy

Pokud dojde k nemožnosti splnit své povinnosti ze strany prodávajícího, vyplývající mu z kupní smlouvy, z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně která je uvedena v objednávce, prodávající je povinen o této skutečnosti okamžitě informovat kupujícího a zároveň je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku). V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto bodě těchto reklamačních a obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím .

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 a násl. Zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku") ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, resp. ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu, který není na hmotném nosiči, pokud prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle ust. § 3 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku. Kupující má právo v této lhůtě po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Počátek běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy je stanoven na den, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží nebo pokud

a) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, ode dne převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,

b) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, ode dne převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,

c) na základě smlouvy zboží dodává opakovaně v určeném období ode dne převzetí prvního dodaného zboží.

Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Při odstoupení od smlouvy se vyžaduje písemná forma, způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy omylem nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči nebo pomocí formuláře, který tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty podle ust. § 7 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

1 Odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek musí obsahovat informace požadované ve formuláři odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, zejména identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění zejména číslo účtu a / nebo poštovní adresu kupujícího.

1 V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, se ruší od začátku i každá doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od které kupující odstoupil. Není možné požadovat od kupujícího žádné náklady nebo jiné platby, které souvisejí se zrušením doplňkové smlouvy, kromě úhrady nákladů a plateb uvedených v ust. § 9 odst. 3, ust. § 10 odst. 3 a 5 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku a ceny za službu, pokud je předmětem smlouvy poskytnutí služby a došlo k úplnému poskytnutí služby.

Ve lhůtě do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy, je kupující povinen bez zbytečného odkladu zaslat zboží zpět na adresu sídla provozovatele nebo ho předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

Kupující je povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, podle možnosti v originálním obalu a nepoužívaný. Pokud se jedná o zboží jako například výživový doplněk a léčiva, které jsou zabalené v ochranném obalu (zapečetěné), nelze je vrátit po otevření nebo použití. Jejich následná reklamace a žádost o vrácení peněžních prostředků je vyloučena.

Zásilky na dobírku nebudou přebírány prodávajícím. Doporučuje se zboží pojistit. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků . Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby podle tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek před tím, než mu je doručeno zboží nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

1 Výdaje na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující. Zboží se vrátí přímo prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí v případě pokud prodávající souhlasil, že tyto náklady ponese sám nebo pokud nesplnil povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb, aniž kupujícímu v této souvislosti byly účtovány další poplatky.

V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je používán, poškozený nebo neúplný, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu:

hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve smyslu ust. § 457 občanského zákoníku ve skutečné výši

náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu kalkulovány dle ceníku pro pozáruční servis zboží.

Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu reklamačních a obchodních podmínek prodávajícímu uhradit prodávajícímu náhrady nejvíce ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.

V souladu s ust. § 7 odst. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:

-prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,

-prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

-prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

-poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

-prodej zboží, který byl v době po uzavření smlouvy a převzetí zboží od prodávajícího kupujícímu smontovaný, složený nebo použitý takovým způsobem, že jeho opětovné uvedení do původního stavu prodávajícím nelze bez vynaložení zvýšeného úsilí a zvýšených nákladů, např. složený nebo smontovaný nábytek apod.

V. Záruka a servis

     
        Konkrétní záruční a servisní podmínky jsou uvedeny v příslušných záručních listech vybraných výrobků, které spotřebitel obdrží při koupi zboží.
        Obecně, pokud v záručních listech není uvedeno jinak, je záruční doba pro plnění spotřebitelských smluv stanovena na minimálně 24 měsíců od nabytí zboží nebo shora ohraničená datem spotřeby zboží. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené a zaplacené u prodávajícího. Při uplatnění reklamace je spotřebitel povinen doručit reklamované zboží čistý, mechanicky nepoškozené, v originálním balení, včetně manuálů, záručního listu, dokladu o zaplacení zboží nebo jiného dokladu prodávajícímu. Při uplatnění reklamace se spotřebitel řídí pokyny uvedenými v záručním listě.
        Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách, neodbornou montáží, nedodržením příslušných norem ze strany spotřebitele nebo osoby, která spotřebiteli montáž prováděla, nebo pokud byl převeden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou také vyňaty chyby způsobené živelnou pohromou a nesprávným zacházením.
        V případě uplatňování reklamace se doporučuje spotřebiteli telefonicky oznámit prodávajícímu, že dané zboží vykazuje chybu a jakým způsobem se projevila. Na základě těchto informací se doporučí spotřebiteli další postup při vyřizování reklamace.

Tyto všeobecné obchodní podmínky byly formulovány a stanovené v dobré víře, za účelem splnění zákonných podmínek a úprav korektních obchodních vztahů mezi prodávajícím a spotřebitelem. V případě, že se prokáží některá ustanovení těchto VOP jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbylé části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.

Práva spotřebitele vůči prodávajícímu vyplývající ze zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů zůstávají těmito podmínkami nedotčeny.

Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené jakož i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Prodávající a spotřebitel se dohodli, že plně uznávají komunikaci na dálku - telefonickou, (včetně ručně vypsané objednávky), elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

 

VI. Závěrečná ustanovení

Prodávající má právo podle charakteru objednaných zboží vyzvat spotřebitele k osobní prohlídce a osobnímu odběru zboží (vztahuje se hlavně na finančně náročnější zboží, nebo náročnější z hlediska objemu nebo hmotnosti). V těchto případech bude spotřebitel kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud spotřebitel již uhradil plnění, bude mu tato částka převedena zpět, pokud se nedohodnou jinak.
        Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny. Při změně ceny prodávající kontaktuje spotřebitele. Spotřebitel má právo při takto upravených cenách objednávku stornovat.
        Spotřebitel prohlašuje, že před vyplněním nebo oznámením objednávky se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
        Provedením závazné objednávky spotřebitel plně přistupuje k VOP, prohlašuje, že jim porozuměl, je s nimi plně seznámen a s nimi souhlasí.

Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy, prodávající neodpovídá spotřebiteli za ušlý zisk, ztrátu příležitostí nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem.

Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost 14.12.2018

Alternativní způsob řešení sporů

1.Vážený spotřebitel. Pokud se domníváte, že jsme porušili Vaše práva, nebo nejste spokojen se způsobem, kterým jsme vybavili Vaši reklamaci, svou žádost o nápravu nám zašlete na naši emailovou adresu: info@ironaesthetics.cz

2.Pokud Vám odpovíme na tuto žádost zamítavě, nebo na ni neodpovíme do 30 dnů od jejího odeslání na uvedenou emailovou adresu, případně nebudete spokojen s našim řešením, pak na základě novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternativním řešení spotřebitelských sporů, máte právo na alternativní (mimosoudní) způsob řešení sporů.

3.Návrh můžete podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 CFU Na podání návrhu můžete využít formulář, jehož vzor je dostupný i na webovém sídle příslušného ministerstva a každého subjektu alternativního řešení sporů.

4. Seznam subjektů alternativního řešení sporů k datu 10.4.2016 je zde: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

5. Adresa na podávání podání v elektronické podobě na Slovensku obchodní inspekci je ars@soi.sk.

6. Subjekt alternativního řešení sporů může návrh spotřebitele odmítnout, např .:

§Ak vyčíslitelná hodnota sporu nepřesahuje částku 20 eur;

§Ak je vzhledem ke všem okolnostem zřejmé, že alternativní řešení sporu by bylo možné vést jen s vyvinutím nepřiměřeného úsilí, a podobně.

7.Spotrebiteľ může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Stížnost zde může podat spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

8.Náklady spojené s alternativním řešením sporu nese každá ze stran sporu samostatně bez možnosti jejich náhrady.

 
Ochrana osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů, Vám ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, poskytujeme následující informace.

1. Strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu.

2. Strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu.

3. Kupující si může kdykoliv zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje.

4. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že smyslu ust. § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZnOOÚ") prodávající jako provozovatel bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotyčné osoby, protože zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v předsmluvních vztazích s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné pro plnění z kupní smlouvy, v níž vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.

5. Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas ve smyslu ust. § 11 odst. 1 zákona, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích a zpracovával je ve všech svých informačních systémech týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích.

6. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR.

7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 2 písm. c) ZnOOÚ osobní údaje bude získávat výhradně na účel uvedený v těchto obchodních a reklamačních podmínkách.

8. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získávat osobní údaje pro jiné účely, než jsou uvedeny těchto obchodních a reklamačních podmínkách zvlášť a zajistí, aby osobní údaje zpracovávány a využívali výhradně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny a že je nebude sdružovat s osobními údaji, které byly získány pro jiné účely.

9. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas podle bodu 5 těchto reklamačních a obchodních podmínek na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající o splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.

10. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil:
a) své identifikační údaje, které jsou uvedeny v čl. 1. těchto obchodních a reklamačních podmínek,
b) identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednané zboží tak, že tyto údaje jsou uvedeny v akceptaci,
c) účel zpracování osobních údajů kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím,
d) že bude zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu, pokud je kupující fyzickou osobou av rozsahu obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu pokud kupující právnickou osobou,
e) že požadované osobní údaje je kupující povinen poskytnout,

11. Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet. Prodávající prohlašuje, že souhlas dotčené osoby si nebude vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti stanovené prodávajícímu.

12. Kupující má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat
a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o jeho osobě zpracovávány,
b) účel zpracování osobních údajů,
c) ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracovávání svých osobních údajů v informačním systému a o jeho stavu v rozsahu:
d) identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, pokud byl jmenován,
e) identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, jestliže prodávající při získávání osobních údajů nepostupuje podle § 8 ZnOOÚ,
f) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal jeho osobní údaje pro zpracování,
g) ve všeobecně srozumitelné formě odpis jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
h) doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů potřebné pro kupujícího na zaručení jeho práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména
i) poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; jestliže prodávající získává osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího podle § 11 ZnOOÚ, sdělí mu i čas platnosti souhlasu, a pokud kupujícího povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo zákona , prodávající oznámí kupujícímu právní základ, který jemu tuto povinnost ukládá, a uvědomí ji o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,
j) informace o třetích stranách, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuté,
k) okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,
l) formu zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněny,
m) třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční předávání osobních údajů,
n) opravu jeho nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
o) likvidaci jeho osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
p) likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení ZnOOÚ nebo jiného platného předpisu SR.

13. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího namítat proti:
a) zpracovávání jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci,
b) využívání osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
c) poskytování osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu.

14. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů v případech podle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jeho práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, jejichž zpracování kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti dovolí.

15. Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, dále má právo u prodávajícího kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí prodávajícího, které by mělo pro něj právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá pouze na základě úkonů automatizovaného zpracování jeho osobních údajů. Kupující má právo žádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž prodávající je povinen žádosti kupujícího vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu zkoumání a výsledku zjištění prodávající informuje kupujícího. Kupující nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upraveny opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů prodávající vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku kupujícího, nebo pokud prodávající na základě smlouvy přijal jiná vhodná opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího.

16. Pokud kupující uplatní své právo písemně a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, považuje se žádost za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem kupující doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání.

17. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat o tom oznámení Úřadu ma ochranu osobních údajů. Pokud kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.

18. Prodávající je povinen písemně vybavit žádost kupujícího podle tohoto čl. těchto obchodních a reklamačních podmínek, resp. vyhovět požadavkům kupujícího podle ZnOOÚ a písemně ho informovat nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti nebo požadavky.

19. Omezení práv kupujícího podle § 28 odst. 2 ZnOOÚ predávajúcibezodkladne písemně oznámí dotyčné osobě a Úřadu ma ochranu osobních údajů.